اعضا


صاحب امتیاز و مدیر مسئول : مهرو قاسم پور


سردبیر: پریسا داریوش


نویسنده گان: یاسمن رحیم زاده، رضا رشیدی، كوثر جانسار، صفا شریفی،
نوشین علی اصغری، مجید محمدیان، یاسمن نادربابایی


تایید علمی: دکتر افشین شیوا، دکتر شیوا حتم خانی


گرافیست وسفحه آرا: میثم سیف بابلانی، سهیل نوری

 

مسئول سایت : سهیل نوری تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب